Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 2 =

Lager DGA-loon

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is verplicht om het salaris dat hij via zijn B.V. geniet op minimaal € 44.000 (cijfers 2015 en 2016) te stellen. Als de B.V. slecht draait (of verlies maakt) is dit een belachelijke regeling. De DGA maakt al verlies en moet dan ook nog loonheffing (en soms premies) over zijn salaris afdragen, dit terwijl er geen geld is. De regeling is opgenomen in artikel 12a Wet op de Loonbelasting. Hierin staat kort gezegd het volgende:

  1. Het salaris dient minimaal 75% (regels 2015, was 70%) te zijn van het zakelijk te achten salaris.
  2. Wordt het salaris niet uitbetaald, dan wordt het geacht informeel kapitaal te zijn.
  3. Wil een DGA een lager salaris, dan zal hij dit richting de Belastingdienst aannemelijk moeten maken.
  4. Het salaris is meestal het hoogste salaris binnen het bedrijf, dus er is geen werknemer die een hoger salaris heeft dan de DGA, tenzij de werknemer schaars is en over hoogwaardige deskundigheid beschikt.

De 5.000 euro grens voor de DGA

Is uw gebruikelijk loon 5.000 euro of lager? Kunt u dat ook aantonen? In dit geval mag u dit salaris (of minder) uitbetalen, bijvoorbeeld als er heel weinig werk wordt verricht voor de BV (gebruikelijk).

Gebruikelijk loon bij verliessituaties

Als een B.V. structureel verlies maakt, dan mag het fictief loon (of gebruikelijk loon) van de DGA lager worden vastgesteld, aldus de rechter. Bij het vaststellen van het fictieve loon moet het eigen vermogen binnen de B.V. worden meegewogen. Vorenstaande is bepaald in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013.

Oude regels DGA loon

Speciale maatregel 2009 en 2010 voor de DGA

De overheid heeft in een besluit toegelicht wanneer het DGA-salaris lager mag worden vastgesteld. Dit besluit is genomen als crisismaatregel. Het in 2010 te gebruiken DGA-loon mag volgens de volgende breuk worden verlaagd: loon 2009 x omzet eerste halfjaar 2010 / omzet eerste halfjaar 2009.

Bovenstaande geldt ook voor 2009. Het salaris kan hiermee lager uitkomen dan de genoemde € 41.000. Als informatie over het lopende jaar ontbreekt, mag men de lijn uit het vorige jaar voortzetten. De salarisdaling mag niet tot gevolg hebben dat de rekening-courant tussen de B.V. en de DGA stijgt of dat de DGA dividend gaat uitkeren.

Er gelden wel een paar voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen door het lagere salaris.
  • Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit hierboven genoemde berekening, dan geldt dit hogere loon.
  • De goedkeuring geldt niet indien de omzet over 2008, 2009 of 2010 sterk wordt beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals een fusie, staking, splitsing, etc.

Kritiek

Het was redelijker geweest de verlaging te koppelen aan de winst, kennelijk is hier niet over nagedacht. U kunt eventueel een brief sturen naar de Belastingdienst waarin u omschrijft wat er bij u aan de hand is. Verwijs hiervoor naar het besluit van 15 septemmber 2009, kenmerk CPP 2009/1799M.

Belastingtip

Uw pensioenopbouw zal lager zijn, er zal geen vrijval plaatsvinden. Stem dit even af met uw adviseur.


Downloads

Besluit 2009 inzake crisismaatregel lager salaris DGA

meer informatie over Lager DGA-loon

Samengevat:

>
>
>
>
>