Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 1 =

Bedrijfspand belastingvrij de B.V. in 

Enkel in het jaar 2010 kan de directeur - grootaandeelhouder het bedrijfspand zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting overhevelen naar een B.V. Dit geldt enkel voor een bedrijfspand dat nu in box 1 valt en derhalve in eigendom toebehoort aan de DGA en aan zijn bedrijf wordt verhuurd.

Het bedrijfspand dat aan de eigen B.V. wordt verhuurd, valt onder de TBS-regeling (terbeschikkingstellingsregeling). De inkomsten -/-  kosten zijn belast in box 1, sinds 2010 mag u dit ook nog verminderen met 12% winstvrijstelling.  

U kunt in geheel 2010 nog bekijken of u uw bedrijfspand in de B.V. wilt onderbrengen, dit is eigenlijk een kwestie van rekenen. Een deskundige fiscaal jurist kan u hierover adviseren, de kosten hiervan bedragen ongeveer € 800. Kijkt u bij het advies ook even naar uw estate planning. U moet wel vóór 30 september 2010 een intentieovereenkomst laten registreren bij de Belastingdienst.

Wanneer pand inbrengen in B.V.?

Als u uw bedrijf wilt verkopen met uw bedrijfspand, dan kan het verstandig zijn het bedrijfspand in een B.V.-structuur onder te brengen. Het bedrijfspand kan dan - mits juist gestructureerd - zonder overdrachtsbelasting worden overgedragen aan de koper. Wilt u het bedrijfspand behouden (na verkoop), dan is het in de regel verstandiger het bedrijfspand te behouden en vanuit box 3 aan de nieuwe eigenaar te verhuren.

Als uw bedrijfspand in waarde is gedaald, kan het ook verstandig zijn het bedrijfspand in de B.V. in te brengen.

Voorwaarden belastingvrij inbrengen

U mag een bedrijfspand alleen belastingvrij in een B.V. inbrengen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, deze zijn:

 1. U moet na inbreng 90% van de aandelen in de B.V. bezitten.
 2. De regeling geldt alleen voor 2010.
 3. De regeling werkt terug naar 1 januari 2010, mits u vóór 30 september 2010 schriftelijk aan de Belastingdienst laat weten dat u van de regeling gebruik wilt maken.
 4. U moet zowel het bedrijfspand als de schuld inbrengen in de B.V.
 5. De inbreng moet geschieden tegen uitreiking van aandelen (en creditering van maximaal € 2.500). Omdat het een zogenaamde inbreng in natura betreft, moet er een accountantsverklaring worden opgesteld en moet er een notaris worden ingeschakeld. U kunt dit voorkomen door door een informele kapitaalstorting, hiervoor moet u wel 100% aandeelhouder zijn en dit scheelt u dan als DGA de kosten van de accountant en notaris.

Belastingtip 1

Als u overweegt om uw bedrijf met het bedrijfspand te verkopen, bijvoorbeeld aan uw kinderen, is het waarschijnlijk verstandig uw bedrijfspand in een B.V. onder te brengen. Overdracht is dan mogelijk zonder afrekenen en overdrachtsbelasting.

Belastingtip 2

Laat u in 2010 adviseren en neem hierbij ook een fiscale scan van uw privésituatie en onderneming mee. De belastingvrije overgang van het pand kan alleen in 2010, dus doe er uw voordeel mee.

Download

Intentieovereenkomst voor inbreng pand in B.V.


Intentieovereenkomst TBS Pand naar BV

Per fax

Belastingdienst/_______________/

kantoor _______________

afdeling Registratie

Postbus _____________

(plaats), (datum)

Betreft:          te registreren akte geruisloze inbreng tbs-pand ten name van de heer ............... BSN nummer in ................. BV

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij verzoek ik u bijgaande onderhandse akte te registreren. In de overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een geruisloze inbreng van een onroerende zaak en de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden in de reeds bestaande besloten vennootschap met de statutaire naam ................BV. De onroerende zaak wordt op dit moment ter beschikking gesteld aan de BV, dit in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De overeenkomst is door ons opgesteld en op ................. door belastingplichtige en de BV ondertekend.

De geregistreerde bescheiden ontvang ik graag per post van u retour.

met hartelijke groet,

.....................

hoogachtend,

……………….

INTENTIEOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

 1. De heer_______ , geboren d.d. ................. te ................ en thans woonachtig aan de _______straat _______  te (_______), _______,met BSN nummer hierna te noemen “Eigenaar”;
 2. De besloten vennootschap ________ BV, statutair gevestigd te _________, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor _________ onder nummer ___________, hierna rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer _________(BSN nummer................), hierna te noemen “Vennootschap”;

overwegende:

 • dat Eigenaar volledig dan wel voor ......... % eigenaar is van een onroerende zaak, gelegen aan de (adres)_________ te ________ (plaatsnaam), kadastraal nummer _______ , welke door hem sinds ______ ter beschikking wordt gesteld aan zijn onderneming, zijnde ...........BV, vorenstaande in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001, deze BV met LVN nummer .....................;
 • dat Eigenaar deze door hem ter beschikking gestelde onroerende zaak met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden uiterlijk op 31 december 2010 geruisloos wenst in te brengen op grond van artikel 3.99a Wet IB 2001 (en artikel 15 lid 1 letter z van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970) in de Vennootschap. Het pand wordt vanaf ...................voor rekening en risico van die Vennootschap gedreven (Overgangstijdstip)
 • dat daartoe (mede) vereist is dat deze intentieverklaring uiterlijk 30 september 2010 (dan wel binnen negen maanden na het Overgangstijdstip) wordt geregistreerd;
 • dat de Vennootschap de door Eigenaar ter beschikking gestelde onroerende zaak ter beschikking zal blijven stellen aan _______ BV, tenminste naar de informatie welke nu bekend is. 

verklaren:

 1. De Eigenaar zal de onroerende zaak met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden uiterlijk op 31 december 2010 door middel van inbreng tegen uitreiking van aandelen in eigendom overdragen en leveren aan de Vennootschap;
 2. De Vennootschap zal in verband met die eigendomsoverdracht aan de Eigenaar voor de inbrengwaarde een nader te bepalen aantal gewone en/of preferente aandelen uitreiken, eventueel met agio, met een maximale creditering van € 2.500, dan wel zal de inbrengwaarde aangemerkt worden als informele kapitaalstorting, dit ter beoordeling van de eigenaar en de vennootschap. De inbrengwaarde is de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak ten tijde van het overgangstijdstip verminderd met de rechtstreeks daarmee samenhangende schulden en de latente vpb-schuld.
 3. De onroerende zaak zal vanaf ___________ 2010 (Overgangstijdstip) worden geëxploiteerd voor rekening en risico van de vennootschap;
 4. Deze intentieovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de inbreng niet heeft plaatsgevonden uiterlijk op 31 december 2010.
 5. Deze intentieovereenkomst zal worden geregistreerd door de bevoegde inspecteur in de zin van de Registratiewet 1970.

Ondertekend te _________________ op _____________ 2010

de heer .....................                         de heer .................

namens ................. BV

meer informatie over Bedrijfspand belastingvrij de B.V. in

Samengevat:

>
>
>
>