Eindejaarstips 2012 voor ondernemers

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
17-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Eindejaarstips 2012 voor ondernemers

Hieronder diverse eindejaarstips voor ondernemers. Kort en bondig, zoals u van ons mag verwachten. Heeft u vragen, stel deze dan gratis aan ons team van deskundigen.

 1. Betalingsproblemen met de Belastingdienst: vraag de Belastingdienst om uitstel van betaling, los van de reguliere mogelijkheden moet u de Belastingdienst ook wijzen op de crisismaatregel en de mogelijkhed om voor € 20.000 (maximum) een soepele regeling af te spreken.
 2. Voorlopige aanslagen: controleer uw voorlopige aanslag voor 2012 en 2013, als deze te laag is dan moet u deze corrigeren. De rente die u moet betalen als u te weinig heeft betaald zal vanaf 2013 hoger zijn.
 3. Man / vrouw firma: als uw partner in uw bedrijf werkt is het te overwegen een VOF met uw partner te vormen. Dit zal fiscaal meestal een substantieel voordeel opleveren, nadelen zijn er ook (echtscheiding / aansprakelijkheid).
 4. Voorzieningen: u kunt de winst verlagen met het vormen van voorzieningen, het moment van winst nemen wordt dan uitgesteld. U kunt denken aan voorzieningen voor vakantiegeld, vakantiedagen, onderhoud, een feest, reorganisatie, debiteuren, etc.
 5. Debiteur die niet heeft betaald: vergeet niet de BTW terug te vragen bij de Belastingdienst.
 6. Investeren: investeringen in 2011 kon u nog willekeurig afschrijven, dit tot 50%. Dit drukt uw winst direct. In 2012 is deze regeling afgeschaft. Wellicht krijgt u ook nog investeringsaftrek.
 7. Laatste BTW-aangifte bijtelling auto van de zaak: u moet een deel van de verrekende BTW op de auto van de zaak corrigeren in uw BTW-aangifte, doe deze aangifte tijdig.
 8. Auto van de zaak: koop een zuinige auto van de zaak. Let erop dat de tarieven voor zuinige auto's in 2013 worden aangepast, ook al koopt u de auto in 2012. Overleg dit met uw dealer.
 9. Krediet: maak gebruik van een slimmere wijze om krediet te krijgen. Er zijn 2 regelingen, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering (vanaf € 1.500.000 financiering) en het besluit Borgstelling MKB kredieten (elke financiering tot € 1.500.000). Via deze regeling stelt de overheid zich borg, hierdoor is de bank eerder bereid om een financiering te verstrekken. Banken maken nog te weinig gebruik van de regeling. De regelingen worden ruimer in 2013.
 10. BTW-aangifte: in de laatste BTW-aangifte moet u de correctieposten verwerken, de belangrijkste is de auto van de zaak.
 11. Vaste inrichting: een verlies van een vaste inrichting in het buitenland kan worden verrekend met winsten van uw Nederlandse bedrijf. Bij een buitenlandse dochteronderneming (rechtspersoon) kan dit niet, voor verliesverrekening moet u de buitenlandse deelneming liquideren. Sinds 2012 zijn verliezen van een vaste inrichting zijn niet meer direct te verrekenen met binnenlandse winsten. Deze maatregel geldt ook voor buitenlands onroerend goed. Overleg met uw fiscaal jurist hoe u hiermee moet omgaan.
 12. Nieuwe aftrek innovatie, de R&D aftrek: sinds 2012 is er een nieuwe faciliteit voor innovatie, de R&D aftrek. Deze aftrek geldt voor kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan speur- of ontwikkelingswerk. Deze aftrek geldt niet voor loonkosten. Afhankelijk van de investering is een percentage aftrekbaar van de winst, dit percentage zal ongeveer 40% zijn. Netto voordeel derhalve 25% VPB x 40% RD aftrek = 10% netto voordeel. Doet u aan innovatie, kijk dan ook eens naar de innovatiebox en loonkostensubsidie. U moet wel een WBSO-beschikking aanvragen. Met de RDA kunt u uw kosten dus nog verder verlagen via een extra aftrekpost, omtrent de investeringen kunt u denken aan kosten voor proeven, prototypes en onderzoeksapparatuur. Per 2013 wordt het percentage verhoogd van 40% naar 54%, stel dus investeringen inzake speur- en ontwikkelingswerk uit tot 2013. Na 2013 wordt de regeling langzaam minder gunstig.
 13. De WBSO (minder loonbelasting betalen over salaris innovatie werknemers) wordt in 2013 gunstiger: in 2013 wordt de bovengrens van de 1e schijf verhoogd van € 10.000 naar € 200.000, het percentage daalt van 42% naar 38% (percentage van de 1e schijf voor starters gaat van 60% naar 50%). Vanaf 2013 moet u altijd de gerealiseerde uren melden bij het agentschap.nl.
 14. Ondernemingsfaciliteit: de huidige zelfstandigenaftrek is niet afhankelijk van de winst. Sinds 2012 is er sprake van een vaste aftrek. Als u de aangifte inkomstenbelasting over 2011 nog niet heeft ingediend, is het verstandig deze in 2011 te drukken en in 2012 of 2013 naar voren te laten komen. Werkt u in 2012 minimaal 1.225 uren voor uw onderneming en ondernemingen en bent u bovendien meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf aan het werk, dan komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek. U heeft dan recht op de ondernemersaftrek, dit zijn de zelfstandigenaftrek, eventueel te verhogen met een extra aftrek voor ‘starters’, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek voor arbeidsongeschiktheid en natuurlijk ook de stakingsaftrek, als u met uw onderneming stopt. Vanaf 2015 wordt deze regeling minder gunstig.
 15. Eenmanszaak of VOF naar B.V.: als uw winsten goed zijn, kunt u overwegen om uw eenmanszaak of VOF in te brengen in een B.V. Dit kan zonder belastingheffing. Het is voordelig vanaf een winst van ongeveer € 85.000. Als u privé weinig geld opmaakt, dan kan dit eerder aantrekkelijk zijn.
 16. Kleine ondernemersregeling: als u een omzet heeft van zo'n € 80.000, is het te overwegen om uw BTW over 2012 eens te berekenen. Het kan zijn dat u onder de kleine ondernemersregeling voor de BTW valt (per saldo minder dan € 1.883 in 2012 af te dragen). Het kan verstandig zijn om in 2012 nog een investering te doen waardoor u wellicht onder de grens schiet. Het voordeel is dat u ontvangen BTW niet hoeft af te dragen (nadeel: dit voordeel moet u wel tot uw winst rekenen). Maximale netto voordeel zo'n € 800.
 17. Uren: controleer of u in 2012 tenminste 1.225 uren aan uw bedrijf hebt besteed. De aftrekpost is substantieel.
 18. MKB-winstvrijstelling: over 12% van uw winst hoeft u in 2012 geen belasting te betalen. Bent u geen echte ondernemer (urencriterium), dan mag u wel gebruik maken van deze regeling. In 2013 gaat dit percentage omhoog naar 14%, hier is derhalve verstandig om winsten uit te stellen naar 2013. De MKB-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.
 19. Investeringen: heeft u in 2012 al € 2.200 geïnvesteerd en denkt u in 2013 minder te investeren, doe dan uw investering nog in 2012. U krijgt een extra aftrek op uw winst van 28% (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).
 20. Kinderen: als uw kind meewerkt binnen uw bedrijf, dan mag u hiervoor een vergoeding betalen. De betaling is voor uw bedrijf aftrekbaar en bij uw kind (tot zo'n € 6.000) belastingvrij te ontvangen. Over het inkomen is wel een (inkomensafhankelijke) bijdrage voor de premie ZVW verschuldigd.
 21. Partner: als uw partner binnen uw bedrijf meewerkt, mag u hiervoor een vergoeding of salaris betalen in 2012. Tot zo'n € 5.000 is dit vrijwel belastingvrij. Tot zo'n € 18.000 wordt het salaris tegen het laagste tarief belast. Meestal zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De kosten zijn binnen uw bedrijf aftrekbaar. Voordeel is het verschil in belastingtarief tussen u en uw partner.
 22. Privézaken: als u privézaken bezit die u voor uw bedrijf gebruikt of kunt gebruiken, kunt u deze aan uw bedrijf verkopen. De opbrengst is belastingvrij en op de factuur hoeft u geen BTW te zetten.
 23. Huwelijkse voorwaarden: in de meeste huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding. U moet dan jaarlijks het bespaarde inkomen verrekenen. Doet u dit niet, dan kan er een probleem ontstaan bij een faillissement of echtscheiding.
 24. Fiscale oudedagsreserve (FOR): de mogelijkheid om aan de FOR te doteren is sinds 2012 lager dan in voorgaande jaren. In 2011 kon u nog 12% van de winst (met maximum van € 11.882) doteren, dit is per 2012 maximaal € 9.382. De FOR levert de onderneming een aftrekpost op. Houdt er wel rekening mee dat u ooit over de FOR moet afrekenen en dat u dus hiervoor geld moet reserveren.
 25. Telefoon en internet thuis: de onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden, mits u deze meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een iPhone of Blackberry (of andere smartphone) betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een iPad geven (mooi kerstcadeau). Voor de iPad moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn.
 26. Willekeurig afschrijven: in 2011 gekochte zaken kon u willekeurig afschrijven en dus sneller ten laste van de winst brengen. U kunt overwegen om extra af te schrijven zodat u verlies maakt. Dit verlies kunt u dan wellicht verrekenen met winsten uit het verleden, hierdoor krijgt u cash geld terug van de Belastingdienst. U mag verliezen uit 2011 verrekenen met winsten uit 2008, 2009 of 2010 of met winsten van de zes toekomstige jaren. Sinds 2012 is de regeling niet meer van toepassing, investeren kan nog wel aantrekkelijk zijn, zie tip 13.
 27. Onderbouwing onkostenvergoeding: als u aan uzelf of werknemers een vaste belastingvrije onkostenvergoeding heeft betaald, moet hiervan een specificatie aanwezig zijn. Daarnaast is het verstandig om de hoogte van de onkostenvergoeding eens per jaar te controleren via bonnen die de werknemer moet verzamelen.
 28. Restwaarde vastgoed: de afschrijving van een bedrijfspand wordt door 3 elementen bepaald (kostprijs, restwaarde en economische levensduur). De restwaarde kan wisselen en levert vaak discussie op. Soms stijgt de grondprijs en hiermee de restwaarde. Als de ondernemer op dezelfde grond gaat nieuwbouwen (na bijvoorbeeld 30 jaar), hoeft hij met een hogere grondprijs geen rekening te houden.
 29. BTW terugvragen: als een klant zijn factuur niet kan betalen, kunt u de BTW op die factuur terugvragen. bij de Belastingdienst. Treft u een betalingsregeling, dan kunt u de BTW niet terugvragen.
 30. Werkkostenregeling: bekijk of u in 2012 of 2013 gebruik gaat maken van de werkkkostenregeling of niet.
 31. Winstbox: in 2015 komt er een winstbox. Een winstbox is een speciale box voor ondernemers. Vanaf 2015 worden alle faciliteiten in deze box ondergebracht en komt het urencriterium te vervallen.
 32. Krediet voor kleine ondernemer: voor de ZZP'er of kleine ondernemer bestaan er ook mogelijkheden om leningen te krijgen als de bank de deur dicht heeft gegooid. U kunt dan terecht bij Qredits (www.qredits.nl). In 2013 wordt het kredietplafond van Qredits verhoogd van € 50.000 naar € 150.000. Als het potje op is, worden er geen kredieten meer verstrekt, dus aanvraag vroeg indienen.
 33. Winst op verkoop activa: als u in 2012 activa heeft verkocht met winst, dan kunt u de winst onderbrengen in een reserve. U kunt hierdoor de belastingheffing uitstellen. U moet binnen 3 jaar een nieuwe investering verrichten. In bijzondere gevallen kunt u de termijn van 3 jaar verlengen.
 34. Verkoop activa en desinvesteringsbijtelling: als u investeert kunt u investeringsaftrek claimen, bij verkoop binnen een bepaalde periode moet u een deel van deze investeringsaftrek terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te stellen is met verkoop.Soms is het voordelig om een activum in 2013 te verkopen.
 35. Administratie weggooien: de administratie over 2005 kan op 1 januari 2013 in de prullenbak. Permanente stukken (notariële aktes, pensioen- en lijfrentepolissen, informatie onroerende zaken, etc.) mogen niet worden weggegooid. Voor bedrijfspanden geldt soms een herzieningstermijn van 10 jaar (voor de BTW), deze info dus wel bewaren.
 36. Verhuurdersheffing in 2013: verhuurt u woningen, dan moet u per 2013 rekening houden met een nieuwe belastingheffing. Iedereen die 11 of meer woningen verhuurt (in de 'gereguleerde' sector) moet belasting gaan betalen, over het hoe en wat kunt u het beste overleggen met uw fiscaal jurist. Veel woningen, met name in de vrije sector, vallen buiten deze regeling. In 2013 moet u 0.0014% betalen over WOZ-waarde van de woningen, te verminderen met 10 woningen. Het gaat om de gemiddelde WOZ-waarde. De heer X heeft 20 woningen met een gezamenlijke WOZ-waarde van € 4.000.000. De
  gemiddelde WOZ-waarde per huurwoning is € 200.000. Er moet belasting worden betaald over 10 woningen met een gemiddelde waarde van € 200.000, tarief 0,0014%. Betaling belastingen vóór 1 april 2013.
 37. Elektronisch facturen versturen: vanaf 2013 nog eenvoudiger, ook binnen de EU-grenzen.
 38. BTW factuurregels: per 2013 komen er nieuwe BTW factureringsregels. Wat moet er op een factuur staan: datum, factuur, factuurnummer, BTW-nummer leverancier, uw BTW-nummer, uw NAW-gegevens, geleverde goederen of diensten, helder en volledig de hoeveelheid en omschrijving opnemen, maatschap van heffing met de eenheidsprijs, BTW-tarief, BTW-bedrag en totale factuurbedrag.
 39. Eenvoudige facturen in 2013: vanaf 2013 komt de mogelijkheid voor een vereenvoudigde factuur mits het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100. Overleg dit met uw accountant of fiscaal jurist. Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat per 2013 een boete van maximaal € 4.920.
 40. Uitstel van betaling van 2013 eenvoudiger: maximaal uitstel voor € 20.000 BTW, uitstel is standaard voor 3 maanden.
 41. BTW op facturen aan failliet: bij een faillissement van de afnemer / klant kunt u de BTW die in rekening is gebracht bij de Belastingdienst terugvragen.
 42. BTW-vrijstelling medische diensten: wordt per 2013 ingeperkt. Vanaf 1 januari 2013 zijn slechts nog vrijgesteld de diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van bedoelde opleiding. Laat u waar nodig adviseren.
 43. Vertrekvergoeding:  per 2013 moet over sommige vertrekvergoedingen een hoger tarief worden betaald. De werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (hoger dan € 531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.
 44. Doorwerkbonus: per 2013 komt er voor bepaalde werknemers (61-65 jaar) een nieuwe heffingskorting in de inkomstenbelasting. De regeling geldt als mensen doorwerken tot hun 66e (65,5 jaar), zij kunnen deels eerder met pensioen zonder dat dit financiële nadelen heeft.
 45. Korter WW-uitkering: vanaf 2014 gaat de WW-uitkering van uw ex-werknemers minder gunstig worden, namelijk maximaal 12 maanden. Als DGA heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering.
 46. Eenvoudiger werknemers ontslaan: vanaf 2014 kunt u werknemers eenvoudiger ontslaan. U hoeft enkel advies te vragen bij het UWV. Het UWV geeft dan een advies (en geen vergunning meer). Ook bij een negatief advies kunt u mensen ontslaan. Bezwaar loopt dan via de kantonrechter en zal meestal gaan om de omvang van de ontslagvergoeding. Werknemers die langer dan 1 jaar in dienstbetrekking bij u zijn, hebben recht op een budget van 25% van hun maandsalaris per dienstjaar, met maximum van 4 maandsalarissen, dit is bedoeld voor omscholing etc.
 47. Lagere ontslagvergoeding: in 2014 gaat de maximale ontslagvergoeding omlaag, maximaal moet er 50% van het maandsalaris per dienstjaar worden betaald, dit met een maximum van € 75.000.
 48. Controleer uw WOZ-beschikking: veel woningen zijn in waarde gedaald, controleer de WOZ-beschikking die u begin 2013 ontvangt goed. Dit geldt ook voor uw bedrijfspanden. Bij bedrijfspanden heeft u voordeel bij een lagere waarde (i.v.m. afschrijvingen op bedrijfspanden).
 49. Motorrijtuigenbelasting (MRB): op tijd betalen anders vanaf 2013 direct een boete van € 50, die al snel oploopt.
 50. Ziektekosten: in 2014 stopt de fiscale aftrek specifieke zorgkosten.
 51. Kosten levensonderhoud kinderen: soms heeft u recht op aftrek inzake onderhoud van uw kinderen. In 2015 stopt deze aftrek.
 52. Belastingtarief: op termijn gaat het tarief voor de inkomstenbelasting omlaag. De derde schijf van de
  inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42% naar 38%. De vierde, hoogste, schijf gaat van 52% naar 49%. Er valt dus meer inkomen in de derde schijf.
 53. Assurantiebelastingen: per 1 januari 2013 gaat de assurantiebelasting fors omhoog, namelijk van 9,7% naar 21%. Onder de verhoging komt u niet uit, het is wel verstandig om uw verzekeringen eens door te nemen en te kijken of u alle verzekeringen nodig heeft resp. of de premies bij andere verzekeringmaatschappijen lager zijn. Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt, de belangrijkste zijn: levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ziektekostenverzekeringen.
 54. Alimentatie: als u als DGA partneralimentatie moet betalen aan uw ex-partner, dan moet u per 2013 het BSN nummer van de ontvanger in uw aangifte vermelden.
 55. Rente Belastingdienst: per 2013 wordt er door de Belastingdienst gerekend met één rentetarief, de zogenaamde wettelijke rente.
 56. Boete late aangifte: vanaf 2013 kan er een boete worden opgelegd voordat de aanslag is opgelegd.
 57. Afdrachtvermindering onderwijs: komt in 2014 te vervallen. Als alternatief komt er een (niet fiscale) subsidie voor leerwerktrajecten. In 2013 gaat de afdrachtvermindering met ruim 3% omlaag.
 58. Middeling: is uw winst (belastbaar inkomen) sterk wisselend, dan mag u uw inkomen over 2010 - 2012 middelen. Dit kan een belastingteruggave tot gevolg hebben.
 59. Klassiekers: de klasssiekers  worden minder gunstig behandeld, nu heeft u nog een hogere bijtelling over de werkelijke waarde (dagwaarde) van de auto en hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dit wordt in de toekomst anders, waarschijnlijk in 2014. Eventueel kunt u als ondernemer in 2012 of 2013 wel sneller afschrijven over de oldtimer, immers de waarde zal dalen als de regeling doorgaat.
 60. Uitzenden: als u tegen betaling personeel aan derden ter beschikking stelt dan had u dit per 1 juli 2012 moeten melden bij de Kamer van Koophandel. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog.
 61. Bodembeslag belastingdienst : de belastingdienst krijgt een betere positie bij bodembeslag, de belastingdienst krijgt voorrang op leasemaatschappijenen andere schuldeiser. lees meer.
 62. Doorverkoop panden: de periode voor doorverkoop van woningen en bedrijfspanden gaat van 6 maanden naar 36 maanden. Vorenstaande wil zeggen dat als een woning of bedrijfspand wordt gekocht in de periode van 1 september 2012 tot en met 1 januari 2015 bij een volgende verkrijging (verkopen) binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Meer weten van eindejaarstips 2012 ondernemers

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte