Huisarts en belastingen

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
31-01-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Huisarts en belastingen

Een huisarts of een medicus heeft met diverse speciale regelingen te maken. Jongbloed Fiscaal Juristen heeft een tweetal personen die zich specifiek richten op medici en belastingen, dit zijn de heer Yvo H. Burkink en de heer Dennis J.B. Jongbloed. Bij medici kunt u denken aan:

 • huisartsen;
 • specialisten;
 • (para-)medici;
 • psychologen;
 • tandartsen;
 • pedagogen;
 • fysiotherapeuten.

Huisarts en medici in verschillende vormen

 1. Medici zijn in verschillende vormen werkzaam: medicus in dienstbetrekking, medicus als waarnemer, medicus als zelfstandig ondernemer, medicus in maatschapsverband of de medicus in een mengvorm, deels ondernemer en deels in dienstbetrekking bij een ziekenhuis of universiteit.
 2. Medici kunnen onder verschillende tarieven voor de BTW vallen.
 3. Medici vallen vaak met een groot deel van hun inkomen in de 52% schijf, hierdoor wordt advisering over aftrekposten, structuren, etc. wenselijk.
 4. Aansprakelijkheid van medici en scheiding tussen privé en zakelijk vermogen

Huisarts, voordelen van een eenmanszaak of maatschap

De medicus (zoals huisarts, specialist, (para-)medicus, psycholoog, tandarts en pedagoog) met een eenmanszaak kiest hiervoor feitelijk vanuit de eenvoud. Nadelen van deze rechtsvorm zijn:

 • hoge fiscale heffing bij belastbaar inkomen boven € 52.000;
 • aansprakelijkheid privévermogen;
 • afrekening bij staking onderneming;

Voordelen van de eenmanszaak zijn:

 • eenvoud;
 • fiscale faciliteiten.

De medicus heeft als eigenaar van een eenmanszaak recht op:

 1. startersaftrek (gedurende eerste 3 jaar);
 2. zelfstandigenaftrek;
 3. fiscale oudedagsreserve;
 4. MKB winstvrijstelling;
 5. investeringsaftrek op investeringen in materiële vaste activa;
 6. meewerkaftrek of meewerkbeloning;
 7. overige tips ondernemer met eenmanszaak.

Huisarts als vrije beroeper en arbeidsongeschiktheid

Een vrije beroeper (meestal eenmanszaak of maat in maatschap) heeft een pensioenregeling waarin ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgenomen. Binnen deze pensioenregeling is ook een regeling opgenomen, waarbij u tijdens uw arbeidsongeschiktheid gewoon pensioen blijft opbouwen zonder dat u hiervoor premie hoeft te betalen. Meestal moet u wel uw praktijk gestaakt hebben.

Als vrije beroeper moet u alles zelf regelen, dus ook de verzekering. Meestal wordt de verzekering via een beroepspensioenfonds afgesloten. Als u rechtstreeks een verzekering heeft afgesloten, let er dan op dat u voor uw pensioenopbouw tevens een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opneemt.

Huisarts, goodwill en belastingen

Huisartsen, specialisten, (para-)medici, psychologen, tandartsen en pedagogen moeten vaak goodwill betalen bij de overname van een pratijk. De afschrijvingstermijn voor de goodwill voor medici bedraagt 10 jaar en dus 10% per jaar. Dit zal betekenen dat de medicus, huisarts of specialist het belastingvoordeel over een langere periode fiscaal moet terugverdienen. De financiering moet hierop worden afgestemd.

In het verleden was de afschrijvingstermijn 5 jaar, dus had u fiscaal een hogere afschrijving waardoor u als medicus meer kon aflossen, omdat u fiscaal een groter belastingvoordeel zou hebben.

Door de nieuwe wetgeving (sinds 2007) kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan binnen de onderneming van de medicus, huisarts of specialist. Voor een apotheekhouder is het probleem vaak minder groot, omdat binnen deze branche de goodwill vaak al in 10 jaar of 15 jaar wordt afgeschreven. U kunt met uw bancaire instelling een afspraak maken over een financiering waarbij minder snel wordt afgelost, binnen mijn praktijk merk ik dat banken hier minder problemen mee hebben. In 2011 is duidelijk geworden dat de Belastingdienst meer grip wil hebben op de beloningen van specialisten, ook huisartsen zullen hier in de toekomst last van kunnen krijgen. De ziektekostenverzekeraars zullen meer en meer grip krijgen op de medische sector.

Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen, een oriënterend gesprek bij ons op kantoor kan kosteloos plaatsvinden.

Huisarts en pensioenopbouw

De huisarts is vaak een IB-ondernemer. Als u in de vorm van een B.V. uw bedrijf heeft uitgeoefend, kijk dan hier. U kunt op een aantal manieren pensioen opbouwen:

 1. fiscale oudedagsreserve;
 2. lijfrente;
 3. banksparen;
 4. box 3 (sparen, beleggen of investeren in bedrijfspand).

Fiscale oudedagsreserve

Mits u 1.225 uur per jaar aan uw onderneming besteed, kunt u gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). De huisarts of specialist (medicus) mag dan binnen zijn eigen onderneming pensioen opbouwen. Voordeel is dat u geen geld aan een derde hoeft te betalen en wel een aftrekpost geniet. Nadeel is dat u het pensioen binnen de risico's van uw bedrijf heeft ondergebracht en rekening moet houden met toekomstige belastingheffing, dit geld moet beschikbaar zijn. Maximaal kunt u jaarlijks zo'n € 12.000 doteren (bij een winst van ongeveer € 100.000). Over het meerdere kunt u als medicus geen FOR opbouwen.

Tip: De FOR wordt verminderd met de door uw bedrijf betaalde pensioenpremies.

Lijfrente 

Een lijfrente wordt extern opgebouwd bij een erkende verzekeraar. Bij een winst van € 100.000 mag u (via de jaarruimte) ongeveer € 15.000 aan lijfrentepremie storten. Eventueel kunt u nog meer opbouwen via de reserveringsruimte, vraag hiervoor uw verzekeringsadviseur of bank. Via de reserveringsruimte kunt u feitelijk 7 jaar terug met de pensioenopbouw van u als medicus. De maximale dotatie bedraagt zo'n € 7.000, bij 55-plussers zelfs € 12.000.

Banksparen

Banksparen werkt ongeveer gelijk aan de lijfrente. De kosten bij banksparen zijn echter veelal lager. Sinds 2008 kunt u als medicus kiezen tussen de traditionele lijfrente bij een verzekeraar, maar ook voor een bankrekening bij een bank. De kosten zijn lager en beide betalingen zijn aftrekbaar in box 1. Banksparen is geen verzekering, dit heeft tot gevolg dat het risico van vroeg overlijden (nabestaandenpensioen) niet is gedekt, ook krijgt u geen levenslang pensioen, er wordt betaald totdat de bankrekening op is. De bankrekening blijft bij een faillissement meestal buiten schot, de bankrekening behoort namelijk tot het privépensioen of vermogen van de medicus.

Box 3 investeren

De opbouw voor de oude dag loopt meestal via box 1, dit wil zeggen dat de opbouw aftrekbaar is en de uitkering belast. U kunt ook gewoon geld op een spaarrekening zetten of investeren in aandelen of een onroerend goed. Meestal is een combinatie van beide mogelijkheden het beste, u kunt hierdoor uw risico's spreiden en uiteindelijk genieten van een goed pensioen.

Huisarts en omzetbelasting

Medici (zoals arts, apotheker, apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, heilgymnastmasseur, huidtherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, optometrist, orthopedist, podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, tandarts, tandprotheticus, verpleegkundige, verloskundige, etc.) zijn al sinds lange tijd vrijgesteld voor de omzetbelasting.

Het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie.

Sinds 2008 is de vrijstelling voor de omzetbelasting beperkt. De vrijstelling geldt enkel voor zogenaamde BIG-medici (met opleiding en kwaliteitsnormen). De inwerkingtreding is vaak uitgesteld, per 1 juli 2010 wordt de wet ingevoerd (MvF 5 februari 2010, nr. DGB2010/740M).

Contactpersonen

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Arjan Hof FB.

Andere diensten door huisarts

Als de arts of therapeut ook andere diensten verricht,  kan hier ook de BTW-vrijstelling voor gelden. De diensten moeten dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. opleiding is aanvulling op BIG-opleiding;
 2. aanvullende opleiding heeft een relatie met de BIG-opleiding; 
 3. diensten zijn vrijgesteld als een andere medicus met een andere opleiding de werkzaamheden ook zou kunnen verrichten;
 4. diensten zijn aan te merken als gezondheidskundige verzorging van een mens.

Sportkeuring of medische keuring is vrijgesteld voor de BTW als deze wordt gedaan om gezondheidskundige redenen. Soms valt een sportkeuring wel onder de BTW, alsdan kan de kleine ondernemersregeling van toepassing zijn. Aan de factuur worden wel vereisten gesteld. Voordeel van deels belaste prestaties is, dat de in rekening gebrachte BTW ook deels verrekenbaar is.

Valkuilen bij BTW voor huisarts

Valkuilen voor de BTW zijn situaties waarbij BTW opeens opduikt. Dit kan voorkomen bij managementwerkzaamheden, verhuur van de praktijkruimte of onroerend goed (in principe vrijgesteld van BTW), detachering van personeel. Deze problemen kunnen meestal worden opgelost door:

 1. Fiscale eenheid voor de BTW tussen holding B.V. en werkmaatschappij.
 2. Kosten voor gemene rekening.
 3. Omvormen vergoeding tot winst (verhuur tegen winstafhankelijke vergoeding is vrij van BTW).
 4. Structurele detachering, dit is een verdeelsleutel bij werknemer, een winstopslag is hierbij niet toegestaan (kostenmaatschap). Aandachtspunten hierbij zijn: inlener is werkgever in economische zin (loopt risico bij ziekte / ontslag), kosten worden één op één doorbelast, contract voor onbepaalde tijd, gedetacheerde weet ervan en de medische CAO moet van toepassing zijn. Kijk voor een toelichting in het besluit van het ministerie van Financiën d.d. 1 oktober 2009, nr. DGB2008/3864U. Op de site van de Belastingdienst kan het formulier Verzoek ontheffing administratieve verplichtingen bij (para-)medische dienstverlening worden gedownload.


Meer weten van huisarts en belastingen

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte