Goedkope persoonlijke lening via uw werkgever

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
19-11-2015
Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Goedkope persoonlijke lening via uw werkgever

Lenen bij uw werkgever voor 4%.

Het lenen bij creditcard-maatschappijen, banken of internetsites is nog steeds duur. Een rentetarief van 10 tot 15% is heel normaal. Een werkgever mag zijn werknemer geld lenen tegen een percentage dat in de wet is vastgelegd. Dat percentage bedraagt sinds 2014 4% (artikel 59 uitvoeringsregeling loonbelasting 2001). 

Oudere percentages lening werkgever

 • Lening werkgever in 2011 : 2,5%
 • Lening werkgever in 2012: 2,85%
 • Lening werkgever in 2013: 3%
 • Lening werkgever in 2014: 4%
 • Lening werkgever in 2015: 4%

Renteloos lenen van de werkgever

Renteloos lenen mag ook, maar dan moet het rentevoordeel als loon worden gezien (dus loonbelasting en premies betalen). Renteloos lenen aan de werknemer voor zijn huis (of verbouwing of verbetering) is wel toegestaan.

Werkkostenregeling en persoonlijke lening werkgever

Soms is het op nihil waarderen onder de werkkostenregeling ook toegestaan, dit kan bijvoorbeeld bij een lening voor een electrische fiets of de aankoop / verbetering of het onderhoud aan de eigen woning.

Tip werkgever

Als werkgever is het verstandig een paar voorwaarden aan de lening te verbinden:

 • rente en aflossing inhouden op salaris;
 • kijken of er zekerheid kan worden verkregen;
 • schriftelijke overeenkomst opstellen;
 • aflossing bij einde dienstbetrekking;
 • een hogere rente afspreken is toegestaan.

Cafetaria-model

Het lenen van de werkgever kan voor beide partijen best voordelig zijn, u neemt bijvoorbeeld genoegen met een lager salaris of geen salarisverhoging en krijgt tegen een lagere rente een lening van uw werkgever.

Voorbeeld leningsovereenkomst

Een voorbeeld leningovereenkomst kunt u hier vinden.


Voorbeeld leningsovereenkomst

Mevrouw / de heer………………. wonende/kantoorhoudend aan de ………………te .............. (Burgerservicenummer: ……………., telefoonnummer ……………….e-mailadres…………………..), hierna te noemen “uitlener”,

en

Mevrouw / de heer ………………. wonende/kantoorhoudend aan de ………………te .............. (Burgerservicenummer: ……………., telefoonnummer ……………….e-mailadres…………………..), hierna te noemen “lener

de uitlener en de lener worden hierna ook als “partijen” aangeduid.

Partijen overwegen en bevestigen als volgt:

dat de lener heeft haar eigen woning verbouwd en wil een hierop gevestigde lening aflossen middels de thans verstrekte lening van uitlener
 1. dat de uitlener is bereid een lening te verstrekken op de voorwaarden zoals in deze overeenkomst vastgelegd.
 2. dat de partijen deze overeenkomst zullen laten registeren bij de belastingdienst.
 3. dat de lener sinds ... in dienstbetrekking is bij uitlener, dit tegen een salaris van ................

Komen het volgende overeen:

 1. Hoofdsom: De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van …… euro ( zegge: ……. euro), hierna te noemen de “hoofdsom”.
 2. Doel van de lening: De lening is bedoeld voor ……………………………. (bijvoorbeeld de aflossing van een bestaande lening op de woning). Als bijlage bij deze overeenkomst worden als bewijs hiervan de navolgende bescheiden aangehecht ………………..
 3. Vaststelling van de rente. De rente die over een periode verschuldigd is wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. Voor het berekenen van de rente geldt dat een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen. De rente wordt vastgesteld op …% per jaar en kan worden herzien per ……...
 4. Rentebetaling en rentebedragen: de rente dient maandelijks per eerste van de maand te worden betaald, voor het eerst per ………………….
 5. Looptijd en terugbetaling van hoofdsom: De schuld (hoofdsom en rente) dient te zijn afgelost op ………………..(30 jaar).
 6. Betaling: De lener zal alle te betalen bedragen voldoen zonder enige inhouding, compensatie of kosten voor de uitlener per de eerste van de maand. Over te laat betaalde bedragen is rente verschuldigd tegen het in artikel 3 genoemde rentepercentage.
 7. Opzegging:  De lening kan niet worden opgezegd behalve zoals voorzien in artikel 8 en artikel 10.
 8. Opeisbaarheid:Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: - De lener in strijd handelt met deze overeenkomst, anders dan de plicht tot betaling van rente en aflossing, en het verzuim niet is te herstellen. - De lener is overleden, of ten laste van hem executoriaal beslag is gelegd. - Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, voor faillissement, surseance van betaling, of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling. - De lener haar woning in ………………….gelegen aan de …… straat en kadestraal bekend onder nummer …………… verkoopt en levert of hetgeen in artikel 18 is bepaald.  
 9. Vervroegd aflossen: De lener is bevoegd om vervroegd aflossingen te doen per de eerste van enige maand en wel:tot een maximum van ….% per kalenderjaar.  De lener zal met de aankondiging een herberekening meesturen van de nieuwe rentetermijn en indien van toepassing de nieuwe aflossingstermijn.
 10. Inzicht in financiële positie: De lener zal de uitlener wel/geen informatie verstrekken omdat haar financiële positie, zij zal zorgdragen voor een tijdige aangifte bij de Belastingdienst.
 11. Registratie: De lener zal deze overeenkomst binnen ….. weken na de ondertekening laten registreren op voet van de Registratiewet 1970.
 12. Zekerheden:  lener zal gedurende de duur van deze overeenkomst geen nieuwe hypotheken of leningen afsluiten waarbij de in artikel 8 genoemde woning als zekerheid wordt gegeven. Uitlener heeft het recht om – voor eigen rekening - een tweede hypotheek op de woning te laten vestigen.
 13. Belastingdienst: Indien de belastingadministratie, dan wel – bij geschil – de belastingrechter in deze overeenkomst een belastbaar element of belastbare elementen aanwezig acht, welke partijen niet hebben gewild, zal voor deze overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden een zodanige overeenkomst, welke dit element of deze elementen niet bevat.
 14. Kosten: de kosten van deze overeenkomst zijn voor rekening van de ……..
 15. Afsluitprovisie: er wordt door uitlener een afsluitprovisie gevraagd van………….. euro, dit bedrag wordt binnen ….. dagen na ondertekening door lener voldaan.
 16. Bankrekening: lener zal alle verschuldigde bedragen voldoen op de bankrekening van uitlener met kenmerk …………………………………(ten name van …………………..)
 17. Recht: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
 18. Dienstbetrekking: de lener is in dienstbetrekking bij de inlener bij lener, als deze dienstbetrekking komt te beëindigen dan …………

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te _______ op _______ 20_______.

Uitlener                                                        Lener

de heer /mevrouw _______                              de heer / mevrouw _______

Indien Lener is gehuwd of de woning in eigendom toebehoort aan meerdere personen dan moet de andere persoon ook meetekenen.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte