Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
0 + 2 =

Renteloze lening DGA

Uw B.V. hoeft u geen rente in rekening te brengen over een rekening-courantverhouding die gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger is geweest dan € 17.500. Voorwaarde is wel dat de B.V. geen rentekosten in mindering brengt op haar winst.

De B.V. mag ook een hypotheek voor uw eigen woning verstrekken, dit kan zowel renteloos als tegen een marktconforme rente. Kijkt u elders op deze internetsite voor de benodigde informatie.

Het is wel wenselijk dat u de overeenstemming in een overeenkomst vastlegt.


Belastingtip DGA

Leen 15.000 euro van uw BV en beleg met dit geld in aandelen of overige beleggingen. U krijgt het geld voor niks en elke rendement levert u geld op.

Leningsovereenkomst DGA en BV

De ondergetekenden:

 1. De besloten vennootschap , gevestigd te .............................(KvK......) vertegenwoordig door haar zelfstandig bevoegde bestuurder, de heer/mevrouw..................., nader te noemen "BV" en
 2. de heer/ mevrouw .......(BSN................) geboren d.d. ..............wonende aan de ...........te .........., nader te noemen "partij 2".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Indien de BV een bedrag te vorderen heeft van partij 2 zal eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 2. Indien partij 2 een bedrag te vorderen heeft van de BV zal de eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 3. Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene partij aan de andere partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen.
 4. De rekening courant mag maximaal .............. euro bedragen.
 5. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de partij die uit hoofde van deze overeenkomst een vordering heeft op de andere partij kunnen worden opgeëist drie maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen:
 • faillissement van de andere partij;
 • beslaglegging op zaken van de andere partij;
 • aanvraag surséance van betaling door de andere partij.
 • einde dienstbetrekking van partij 2 bij de BV
 • .......................

Aldus ondertekend te ..................................................... op .....................................................

de BV

partij 2

meer informatie over Renteloze lening DGA

Samengevat:

>
>
>
>