Fiscale APK keuring van uw bedrijf? Wij controleren uw accountant.
Vraag hier een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Leningsovereenkomst DGA en B.V.

De ondergetekenden:

 1. De besloten vennootschap, gevestigd te .............................. (KvK ..................), vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde bestuurder, de heer / mevrouw .............................., nader te noemen "B.V." en
 2. de heer / mevrouw .............................. (BSN ..................), geboren d.d. .................., wonende aan de .............................. te .............................., nader te noemen "partij 2".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Indien de B.V. een bedrag te vorderen heeft van partij 2, zal eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 2. Indien partij 2 een bedrag te vorderen heeft van de B.V., zal de eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 3. In tegenstelling van het voorgaande is partij 2 geen rente verschuldigd indien hetgeen hij / zij gedurende het kalenderjaar aan de B.V. verschuldigd was niet meer bedroeg dan een zodanig bedrag dat de Belastingdienst ermee akkoord gaat dat geen rente wordt berekend (2009: € 17.500), aldus zoals bepaald in MvF 1 december 2008, CPP 2008/520M punt 15.3.
 4. Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene partij aan de andere partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen.
 5. De rekening courant mag maximaal € .................. bedragen.
 6. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de partij die uit hoofde van deze overeenkomst een vordering heeft op de andere partij kunnen worden opgeëist drie maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen:
 • faillissement van de andere partij;
 • beslaglegging op zaken van de andere partij;
 • aanvraag surséance van betaling door de andere partij;
 • einde dienstbetrekking van partij 2 bij de B.V.;
 • echtscheiding;
 • ..............................

Aldus ondertekend te .............................. op ..................

de B.V.

partij 2

Andere interessante artikelen voor de DGA

Lees ook: DGA salaris 2015
Lees ook: DGA salaris verplicht
Lees ook: Lager DGA loon
Lees ook: DGA - dividend of salaris
Lees ook: DGA beleggen
Lees ook: Emigratie DGA


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte