Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
1 + 5 =

Meewerkaftrek (meewerkbeloning partner)

Als uw partner meewerkt binnen uw eenmanszaak, maatschap of VOF, kunt u een aftrekpost claimen (meewerkaftrek) of een beloning van tenminste € 5.000 toekennen. Als er een tariefsverschil is tussen het inkomen van u en uw partner is een meewerkbeloning verstandig.

Meewerkaftrek

Als uw partner tenminste 10 uur per week (525 per jaar) binnen uw bedrijf meewerkt, heeft u recht op een aftrekpost. De omvang is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en uw winst. De ondernemer krijgt een aftrekpost, uw partner mag geen beloning ontvangen.

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren meewerk aftrek
525 tot 875 1,25% van de winst
875 tot 1.225 2,00% van de winst
1.225 tot 1.750 3,00% van de winst
1.750 en meer 4,00% van de winst

Meewerkbeloning

Aan een meewerkbeloning worden de volgende voorwaarden gesteld:

 1. Schriftelijk overeenkomen en overeenkomst gratis bij de Belastingdienst laten registreren.
 2. Beloning moet zakelijk zijn.
 3. Beloning moet minimaal € 5.000 bedragen.
 4. De beloning is binnen de onderneming aftrekbaar en moet bij de partner progressief worden belast.

Omzetting eenmanszaak in man-vrouw firma

Als uw vrouw minimaal 20 uur binnen uw onderneming werkt en daarin een echte ondernemersrol vervult, is het te overwegen om uw eenmanszaak zonder belastingheffing om te zetten in een vennootschap onder firma, een zogenaamde man-vrouw firma. Aandachtspunt hierbij is dat de Belastingdienst de samenwerking niet ziet als een ongebruikelijk samenwerkingsverband. Hiervan is sprake als de samenwerking tussen willekeurige derden niet tot stand zou zijn gekomen. Overleg dit even met een fiscaal jurist, hij kent de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Het voordeel van een man-vrouw firma is dat uw partner ook recht krijgt op ondernemersfaciliteiten, zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Tevens kan dit een tariefsvoordeel opleveren omdat de winst over 2 personen wordt verdeeld.

Berekening meewerkende partner

Het is relevatief eenvoudig om te berekenen welke optie voor u voordelig is. Via de fiscale scan wordt deze berekening jaarlijks voor ondernemers gemaakt.


Belastingtip 1 man vrouw firma

U bent beide volledig aansprakelijk (dus ook met uw prive vermogen) voor schulden van de onderneming. Dit kan een nadeel opleveren.

Belastingtip 2 man vrouw firma

Als u gaat scheiden is uw vrouw mede eigenaar van uw onderneming, dit is dan dus ook haar vermogen.

Meewerk overeenkomst

De ondergetekenden:

De heer / mevrouw ..................... geboren op .............hierna te noemen de "ondernemer"

 1. Mevrouw / de heer ..................... geboren op .......... .. hierna te noemen de "partner"

Overwegen:

 • dat de ondernemer eigenaar is van de eenmanszaak met de naam .............. gevestigd te ..........
 • dat de eenmanszaak zich bezighoudt met .....................;
 • dat de eenmanszaak is opgericht op ................................
 • dat de partner werkzaamheden verricht in de onderneming sinds .....................
 • dat partijen de gemaakte afspraken en deze arbeidsverhouding hierbij willen vastleggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Duur en aard meewerkovereenkomst, De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsverhouding zal geen dienstbetrekking in civielrechtelijke en fiscale zin inhouden.
 2. De partner verricht in de onderneming de volgende werkzaamheden: ............................................................................
 3. De ondernemer zal aan de partner een vergoeding zal betalen van .......................................................... De vergoeding is betaalbaar per maand of kwartaal . Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, wordt de vergoeding aangepast. De vergoeding kan jaarlijks worden verhoogd, bijvoorbeeld door inflatie.
 4. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zal de ondernemer gedurende 12 maanden 80% van de vergoeding doorbetalen. Daarna vervalt de vergoeding.
 5. De werktijden worden in onderling overleg bepaald, in eerste aanleg wordt het volgende overeengekomen ..................
 6. De partner heeft recht op .......................... vakantiedagen. De dagen worden in overleg met  de ondernemer opgenomen
 7. Deze overeenkomst eindigt: - zodra de relatie tussen de ondergetekenden duurzaam wordt verbroken, - bij overlijden van een van de ondergetekenden, - bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van de partner na twaalf maanden, - na opzegging door een van de ondergetekenden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand

Aldus ondertekend te ................................ op ............................

de ondernemer .........................................................................

de partner .........................................................................

meer informatie over Meewerkaftrek (meewerkbeloning partner)

Samengevat:

>
>
>
>