Is uw bedrijf nog wel fiscaal & juridisch bij de tijd?
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Uw huidige accountant te duur? Bij Belastingtips kan het goedkoper!

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Zakelijk

Deze pagina is aangemaakt op: 27-03-2010 11:23. Laatst gewijzigd op: 18-02-2016 12:11.

Gratis fiscale tips ontvangen?

Vragen

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Renteloze lening DGA

Uw B.V. hoeft u geen rente in rekening te brengen over een rekening-courantverhouding die gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger is geweest dan € 17.500. Voorwaarde is wel dat de B.V. geen rentekosten in mindering brengt op haar winst.

De B.V. mag ook een hypotheek voor uw eigen woning verstrekken, dit kan zowel renteloos als tegen een marktconforme rente. Kijkt u elders op deze internetsite voor de benodigde informatie.

Het is wel wenselijk dat u de overeenstemming in een overeenkomst vastlegt.


Belastingtip DGA

Leen 15.000 euro van uw BV en beleg met dit geld in aandelen of overige beleggingen. U krijgt het geld voor niks en elke rendement levert u geld op.

Leningsovereenkomst DGA en BV

De ondergetekenden:

 1. De besloten vennootschap , gevestigd te .............................(KvK......) vertegenwoordig door haar zelfstandig bevoegde bestuurder, de heer/mevrouw..................., nader te noemen "BV" en
 2. de heer/ mevrouw .......(BSN................) geboren d.d. ..............wonende aan de ...........te .........., nader te noemen "partij 2".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Indien de BV een bedrag te vorderen heeft van partij 2 zal eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 2. Indien partij 2 een bedrag te vorderen heeft van de BV zal de eerstgenoemde hierover een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1%. De rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven.
 3. Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene partij aan de andere partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen.
 4. De rekening courant mag maximaal .............. euro bedragen.
 5. De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de partij die uit hoofde van deze overeenkomst een vordering heeft op de andere partij kunnen worden opgeëist drie maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen:
 • faillissement van de andere partij;
 • beslaglegging op zaken van de andere partij;
 • aanvraag surséance van betaling door de andere partij.
 • einde dienstbetrekking van partij 2 bij de BV
 • .......................

Aldus ondertekend te ..................................................... op .....................................................

de BV

partij 2

Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice